Není to AUTISMUS ?

Označení AUTISMUS pochází z řeckého slova “autos”, což znamená “sám”.

Jedná se o vývojové mentální postižení, jehož projevy zahrnují narušené schopnosti v oblasti sociální interakce a komunikace, nezvyklé reakce na běžné podněty nebo opakující se vzorce chování. Objevuje se ve druhém roce věku a patří mezi poruchy autistického spektra (PAS).

Co je autismus?

Autismus je vrozená neurologická porucha, která se diagnostikuje na základě projevů chování. Konkrétně jde o kognitivní vnímání pacienta a v důsledku toho pak i jeho chování. Postižený nevidí svět tak jako zdraví lidé, což často vede k tomu, že na běžné podněty a situace reaguje nezvyklým způsobem.

Autismus se projevuje již v raném dětství, a to obvykle kolem druhého roku. Častěji postihuje chlapce (v poměru 3:1) a ideálně by měl být diagnostikován do 36 měsíců věku dítěte. Řadí se mezi PAS neboli poruchy autistického spektra, které zahrnují mimo jiné také Aspergerův syndrom nebo dětskou dezintegrační poruchu.

 

Testy , odkazy , pomoc s diagnostikováním a péčí o děti  viz stránky   www.autismport.cz   A   www.autismus-screening.eu

Příčiny autismu

Příčiny vzniku autismu nejsou doposud známé. Spekuluje se však o kombinaci vlivu genetických předpokladů a dalších rizikových faktorů, jako jsou například nepříznivé látky pro lidský organismus a okolní životní prostředí.

Příznaky autismu

A jaké má autismus projevy? Autista, tedy pacient trpící autismem, mívá potíže ve vývoji řečichápání druhýchv sociálních vztazích a převládá u něj stereotyp. Chování a schopnosti jednotlivých autistů se však často výrazně liší

OBECNÉ PŘÍZNAKY AUTISMU:

chybí schopnost společenské interakce a komunikace,

 • důležitý je stereotyp a opakující se zájmy,
 • v menší či větší míře se projevuje sociální odcizení,
 • lidé s autismem dávají přednost samotě před společností,
 • projevují svou náklonnost odlišným způsobem,
 • chybí jim empatie a schopnost vidět věci z pohledu druhých lidí,
 • obtížně zvládají běžné mezilidské vztahy,
 • jsou nadměrně nebo nedostatečně citliví na doteky, zvuky a pohyby.

Různé formy autismu

Někteří lidé rozlišují formy autismu podle funkčnosti a tedy podle toho, jak moc je jedinec schopen “normálního” fungování. Vysokofunkční autismus znamená, že postižený má v budoucnu velkou šanci se uplatnit v pracovním procesu a může vést zcela normální život. Nízkofunkční autismus naopak označuje poruchu s nižší úrovní vývoje mentálních funkcí. Toto dělení je však značně problematické, stejně tak není mnohdy jednoduché rozeznat lehké formy autismu od těch těžších.

Podle mezinárodní klasifikace nemocí je možné rozlišit různé formy autismu, a to konkrétně:

 • dětský autismus,
 • atypický autismus,
 • Rettův syndrom,
 • Aspergerův syndrom,
 • dezintegrační porucha.

DĚTSKÝ AUTISMUS

Dětský autismus je jednou z nejvážnějších poruch dětského mentálního vývoje. Dítě s autismem nerozumí svému okolí, nereaguje na podněty jako jiné děti a špatně se socializuje. Může se přitom vyskytovat jak lehký autismus u dětí, tak jeho těžší formy.

Tuto poruchu poprvé v roce 1943 popsal L. Kanner jako infantilní autismus. Některé příznaky autismu u dětí v raném věku mohou být například:

 • absence žvatlání do 1 roku,
 • absence gestikulace do 1 roku,
 • absence napodobování do 15.měsíce,
 • absence užívání slov do 16. měsíce,
 • absence používání slovních spojení do 24.měsíce.

Aby mohl být malému pacientovi diagnostikován dětský autismus, musí se projevit problémy ve všech oblastech tzv. akustické triády, kam patří komunikace, sociální interakce a představivost. Symptomy jsou však u jednotlivých dětí s autismem značně individuální. Některé z nich může být “odlišné” hned po narození, jiné se vyvíjí zcela normálně a specifické chování se projeví až později. Obvyklé symptomy:

 • autistické dítě si rádo hraje samo,
 • nevnímá druhé,
 • může působit dojmem neslyšícího,
 • vyhýbá se očnímu kontaktu,
 • nereaguje na pokyny a na svoje jméno,
 • nezdraví/neloučí se slovně ani máváním,
 • provádí abnormální pohyby, chodí po špičkách,
 • může mít záchvaty vzteku,
 • řadí věci do řad,
 • jakékoliv změny jsou pro něj nepochopitelné,
 • na objímání a mazlení reaguje pasivně.

ATYPICKÝ AUTISMUS

Atypický autismus nesplňuje kritéria pro dětský autismus. Objevuje se až po dosažení třetího věku dítěte a/nebo se neprojevuje plně, tzn. některé schopnosti nejsou narušeny. Může se projevit lepší sociální či komunikační dovedností a někdy také chybí stereotypní zájmy.

RETTŮV SYNDROM

Rettův syndrom popsán Dr. Andreasem Rettem v roce 1965 se objevuje pouze u žen a jeho příčina je genetická. Dítě s tímto syndromem ztrácí kolem 18. měsíce života všechny doposud nabyté schopnosti. Jedná se o progresivní chorobu, kdy se projevy stupňují a zhoršují. Jedinci končí na invalidním vozíku nebo upoutáni na lůžko.

ASPERGERŮV SYNDROM

Aspergerův syndrom je mírnější forma autismu, kdy neschopnost sociální interakce není tak silná. Projevuje se především egocentrismem, který je doprovázený minimální nebo žádnou schopností komunikovat a udržovat kontakt s vrstevníky. Typické je detailní vyjadřování a neobvyklé záliby, jako je například studování jízdních řádů nebo telefonních seznamů. K dalším projevům patří precizní pravdomluvnost a jedinci jsou často také motoricky neobratní. Intelekt je nicméně zachován, někdy je až nadprůměrný.

DEZINTEGRAČNÍ PORUCHA

Dezintegrační porucha je syndrom, kterým trpí děti kolem 2. až 7. roku věku, nejčastěji však mezi 3. a 4. rokem. Po určitém období vývoje dítěte dochází z neznámé příčiny ke stagnaci a zhoršování komunikačních i sociálních dovedností. Zhoršení může být náhlé nebo postupné, po čase se stav opět zlepšuje, ale již nikdy nedosáhne normy.

Autismus test

Diagnostické metody se v dnešní době stále rozvíjejí, jelikož je však škála možných symptomů velice rozsáhlá, stává se, že odborníci mají na pacientův stav zcela odlišný názor. Poruchy autistického spektra se určují diferenciální diagnostikou pomocí psychotestů. Mezi další způsoby diagnostiky autismu, které se neustále upřesňují, patří funkční magnetická rezonance, analýza motoriky a hlasu nebo třeba EEG markery.

Rodiče, kteří mají podezření, že jejich dítě trpí autismem, si mohou zkusit udělat různé screeningové testy. Tato metoda by jim měla pomoci odhalit, zda ve vývoji dítěte dochází k nějakým odchylkám, na které je třeba dát si pozor.

Autismus v dospělosti

Ačkoliv bývá autismus většinou diagnostikován u dětí, neznamená to, že by se tak nemohlo stát i v dospělosti. Tušíte, jak poznat autismus u dospělých? Projevy autismu u dospělých bývají velmi podobné těm, které se vyskytují u malých pacientů. Obvykle mají problémy se sociální interakcí a komunikací, mají rádi svůj řád, bývají přecitlivělí na některé smyslové podněty a v běžných situacích mohou reagovat jinak, než bychom čekali. Vlivem zkušeností se však často dokáží pohybovat v běžném životě a sociálních vztazích lépe než děti, dá se tedy říci, že dospělé trápí spíše lehký autismus.

Autismus je na celý život

Autismus se nedá vyléčit, jedná se o celoživotní neurologickou poruchu. Dopady autismu jako je například problematické chování, sebepoškozování nebo záchvaty, se však dají zmírnit správným přístupem a speciální výchovou. Existuje speciální pedagogická péče s využitím metodiky kognitivně behaviorální terapie, která vychází z kombinace kognitivní a behaviorální psychoterapie. Stále častěji se také mluví o pozitivních účincích CBD.

Lidé trpící autismem mohou v dnešním světě velmi dobře fungovat. Díky schopnosti ponořit se do tématu, které je zajímá, se občas stávají ceněnými pracovníky a odborníky v daném oboru. Nejdůležitější je tedy správný přístup, trpělivost, respekt a pochopení od okolního světa.

Pomoc autistům i lidem v jejich okolí u nás momentálně nabízí třeba Národní ústav pro autismus (NAUTIS). Tato nestátní nezisková organizace se soustředí především na to, aby pacienti trpící autismem byli samostatní, aby se mohli vzdělávat, pracovat a vést spokojený život.

Terapeutické středisko NAUTIS, Na Truhlářce 24, Praha 8.
Kontakty: terapie@nautis.cz, 777 703 417 (Volejte: PO 9.00–15.30, ÚT–ČT 9.00–11.30).
Aktuální přehled služeb zde: https://nautis.cz/portfolio/cz/sluzby-pro-osoby-s-autismem-bez-poruch-intelektu
Pro posouzení vhodnosti terapie, zmapování motivace a očekávání rodiny je potřeba absolvovat první kontakt
v terapeutickém středisku.
Doporučená literatura:
 Dagmar Geislerová: „Co si počíst se vztekem.” Pasparta, 2019
 Hana Zobačová: „Vím, jak se cítíš”, 2020, Portál.
 Věra Čadilová, Zuzana Žampachová: „Petr a jeho příběhy aneb Jak se učit správně chovat pomocí
obrázků“, 2016, Pasparta
 Magdalena Bořkovcová: „Děti spolu. Kreslené příběhy pro rozvoj sociálních dovedností“, 2019,
Pasparta.
Na webovém portálu AutismPort naleznete další doporučení pro rozvoj dítěte např. článek Předškolák
v záložce JEDNAT (https://autismport.cz/autismus-podle-veku/predskolak) a navazující články:
 Zahájení povinné školní docházky aneb vstup předškoláka do základní školy
 Školní zralost a školní připravenost – důležité faktory před zahájením školní docházky dítěte s PAS
 Kam zařadit dítě s PAS? Do běžného, nebo speciálního vzdělávacího proudu?
 Pedagog mateřské školy – dobrá praxe inkluze dítěte s PAS
7/7
Více služeb naleznete na Autismport.cz – Místa podpory (https://autismport.cz/mista-podpory)
Možnost využít volnočasové aktivity pro děti NAUTIS.
Přehled aktuálních aktivit a volných kapacit naleznete zde: https://nautis.auksys.com.
Rodiče seznámeni s možností zažádat o příspěvek na péči. Informace naleznete zde: https://autismport.cz/oautistickem-spektru/detail/jak-na-prispevek-na-peci-prakticke-rady-a-tipy
Možnost využití odborného sociálního poradenství v NAUTIS (https://nautis.cz/detail/cz/poradna-nautis).
Odborné sociální poradenství je zdarma. Kontakt: poradna@nautis.cz, tel: 778 402 641 (ÚT 9:00 – 16:00, ST
9:00 – 14:00, ČT 13:00 – 16:00).
Možnost absolvovat vzdělávací semináře pro učitele i rodiče – komplexní nabídku vzdělávacích akcí
NAUTIS a podrobné informace naleznete na webových stránkách: www.vzdelavani.nautis.cz
Doporučeny kurzy – zdroj: http://www.vzdelavani.nautis.cz/
 Práce s úzkostmi, rituály a dalšími přidruženými poruchami u lidí s autismem;
 Vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra v běžné základní a střední škole.